ul. Wolności 10
38–540 Zagórz
tel.: 13 46 23 370
e-mail: g2zagorz@poczta.onet.pl
Start » Konkurs języka angielskiego

Konkurs języka angielskiego

Regulamin Gminnego Konkursu Języka Angielskiego o nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy ZagórzOrganizatorem konkursu jest Gimnazjum w Zagórzu. Cele Konkursu: 

1. Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się i rozwijania umiejętności językowych.
2. Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego.
3.Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności językowych we współzawodnictwie z innymi uczniami gminy.
4. Rozwijanie uzdolnień uczniów.
5. Podniesienie samooceny uczniów.

3. Uczestnictwo w Konkursie: Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych Gminy i Miasta Zagórz.
W konkursie może brać maksymalnie 3 uczniów szkół podstawowych oraz 5 uczniów szkół gimnazjalnych wyłonionych przez nauczycieli poszczególnych placówek.

Forma zakwalifikowania uczniów jest dowolna.

4.Termin konkursu: Konkurs odbędzie się 8 MAJA 2018 r. o godz. 10.40 w Gimnazjum w Zagórzu.

5.Zakres wymagań:
Szkoły podstawowe: Obowiązujący zakres materiału gramatycznego-leksykalnego:
 Człowiek – np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje, zainteresowania,
 Dom – np. jego położenie, pomieszczenia i ich wyposażenie,
 Życie rodzinne i towarzyskie – np. członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, znajomi, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości,
 Szkoła – np. przedmioty nauczania, życie szkoły,
 Praca – np. popularne zawody i czynności z nimi związane, miejsce pracy,
 Żywienie – np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowanie, lokale gastronomiczne,
 Zakupy i usługi – np. rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie, kupowanie, reklama, korzystanie z usług, reklamacja,
 Podróżowanie i turystyka – np. wycieczki, zwiedzanie, środki transportu, informacja turystyczna, orientacja w terenie,
 Sport – np. dyscypliny sportu, obiekty i sprzęt sportowy, imprezy sportowe,
 Zdrowie – np. higieniczny tryb życia, samopoczucie, dolegliwości, choroby i ich leczenie,
 Nauka i technika – np. wynalazki, podstawowe urządzenia techniczne i korzystanie z nich,
 Świat przyrody – np. pogoda, rośliny, zwierzęta, krajobraz, ochrona środowiska naturalnego,
 Kultura- np. muzyka, literatura, sztuki plastyczne, teatr, film,
 czasy - Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Future Simple.
 konstrukcja „be going to”.  odmiana czasowników: „to be” , „to have”,
 czasowniki nieregularne,  rodzajnik określony i nieokreślony,
 przymiotnik - stopniowanie przymiotnika: regularne, nieregularne i opisowe,
 zaimek osobowy,  zaimek dzierżawczy, przymiotniki dzierżawcze,
 zaimek osobowy w funkcji dopełnienia- „object pronoun”,
 przyimki z określeniami miejsca, czasu, położenia, ruchu,
 zaimki pytające,  liczebniki główne i porządkowe;  przysłówek i odmiana przysłówków,  zdania oznajmujące, pytające, przeczące, rozkazujące:
 końcówki pytające typu „question tags”
 zdania złożone zawierające zdania przydawkowe – „relative clauses” i relative pronouns (who, which, when, why, where)
 zdania złożone zawierające zdania okolicznikowe czasu - „time clauses”.
 konstrukcja „there+ be”.  czasowniki modalne (w formach teraźniejszej, przeszłej, 2nd conditional): „can”, „must”, „have to”, „ will”,  tryb rozkazujący – rozkaz, zakaz;
 rzeczowniki złożone (compound nouns),
 „ing form” po czasownikach
 „ing form” jako podmiot  konstrukcje „verb+object + infinitive“, „verb+ infinitive“, „verb+ing form“ oraz podstawowa wiedza dotycząca kultury krajów anglojęzycznych

Szkoły gimnazjalne:
 Człowiek – np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje, zainteresowania,
 Dom – np. jego położenie, pomieszczenia i ich wyposażenie,
 Życie rodzinne i towarzyskie – np. członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, znajomi, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości,
 Szkoła – np. przedmioty nauczania, życie szkoły,
 Praca – np. popularne zawody i czynności z nimi związane, miejsce pracy,
 Żywienie – np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowanie, lokale gastronomiczne,
 Zakupy i usługi – np. rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie, kupowanie, reklama, korzystanie z usług, reklamacja,
 Podróżowanie i turystyka – np. wycieczki, zwiedzanie, środki transportu, informacja turystyczna, orientacja w terenie,
 Sport – np. dyscypliny sportu, obiekty i sprzęt sportowy, imprezy sportowe,
 Zdrowie – np. higieniczny tryb życia, samopoczucie, dolegliwości, choroby i ich leczenie,
 Nauka i technika – np. wynalazki, podstawowe urządzenia techniczne i korzystanie z nich,
 Świat przyrody – np. pogoda, rośliny, zwierzęta, krajobraz, ochrona środowiska naturalnego,
 Kultura- np. muzyka, literatura, sztuki plastyczne, teatr, film,
Czasy: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Past Perfect, Future Simple, Future Continuous,
Conditionals 1-3, Passive voice,
Wish,
Not only,
Had better,
Uncountable nouns,
To be going to,
There is/ there are,
The causative (have something done)
Used to
Prefer and would rather
Modals:  Can, could and (be) able to
 Could (do)  Must and can’t
 May and might
 Have to and must
 Must, mustn’t and needn’t
 Should
 Would
 Can/Could/Would you…? (Requests, offers, permission and invitations)
Adverbial clauses of time (after, as soon as, before, till, until, unless, when,... )
Reported speech:  Indirect statements
 Indirect questions
 Uses of the to-infinitive in indirect speech
Question tags
So and neither
Verb + -ing (enjoy doing / stop doing etc.)
Verb + to … (decide to … / forget to … etc
Adjectives ending in –ing and –ed
Adjectives (word order)
Adjectives (comparatives and superlatives)
Countable and uncountable nouns
Articles: a/an and the
The genitive –’s (your sister’s name)
Prepositions (e.g. in, at, on, by, into, to,
Pronouns and determiners (myself, …of mine,
some, any,
nothing/nobody,
no/none/any,
much, many, a lot, (a)little, (a)few, plenty, all, most/most of, none of, both/both of, neither/neither of, either/either of, all/every/whole, each and every)
Relative clauses (clauses with and without who/which/that)
So and such
Enough and too
Although/ even though
However/ although
In spite of/ despite
Like and as
During and while
If, unless
Oraz podstawową wiedzą na temat krajów anglojęzycznych.
6.Nagrody: Uczniowie, którzy uzyskali pierwsze, drugie lub trzecie miejsce w Konkursie uzyskują następujące nagrody: a) dyplom b) nagrody rzeczowe
7. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora
2. Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.
3. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i sposobem ogłaszania wyników.
4. W kwestiach spornych oraz innych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decydujący głos ma Komisja Konkursowa.
5. Organizator Konkursu ma prawo modyfikacji Regulaminu.
W takim przypadku wszelkie zmiany zostają podane do wiadomości uczestników Konkursu poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Gimnazjum w Zagórzu.


AKTUALNOŚCI

Brak dokumentów do wyświetlenia.

Nasze galerie

a15.jpg
No polls available at this time.